“บ้าน” หรือที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัยที่สำคัญของสิ่งมีชีวิ […]